Teşvikler

Teşvikler

4447 sayılı kanun kapsamında işverene uygulanan teşvik.
AMAÇ
Gençlerin istihdamını özendirmek ve İşKur’a olan ilgiyi arttırmak.
TEŞVİK ŞARTLARINDAN BAZILARI

    31 Aralık 2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması.
    23 Nisan 2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması.
    İşe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması.
    Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması.
    Özel sektör işverenine ait olması.
    Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.
    Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi.
    Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi.
    Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması.
    Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangibir tespitin bulunmaması.
    Kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olması.

TEŞVİKDEN YARARLANMA SÜRELERİ

    İŞKUR’a kayıtlı, meslek belgesiz (vasıfsız) 29 yaşından büyük erkek için  6 ay.
    01.03.2011 tarihinden sonra işe alınıp, çalışırken meslek belgesi alanlar için 12 ay.
    18-29 yaş arası erkek ve kadınlar için 24 ay.
    Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay.
    Bunlardan İŞKUR’a kayıtlı olanlar için 30 ay.
    18-29 arası erkekler ve kadınlardan Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay.
    Bunlardan İŞKUR’a kayıtlı olanlar için 42 ay.
    Mesleki yeterlilik belgesi sahibi 18-29 yaş arası erkekler ve kadınlar için, 48 ay.
    Bunlardan İŞKUR’a kayıtlı olanlar için, 54 ay.